Play Pause

Brady & Tara - Mornings CHYM 96.7!

Brady & Tara - Prosit Still!

Originally Aired: October 2, 2018

Brady & Tara – Prosit Still!

The yearly Oktoberfest Parody Song... enjoy, Prosit Still!!